Salgs & leveringsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR INWIDO NORWAY AS

 

1          Generelt

For leveransen gjelder Norsk Standard NS 8409:2008 med de unntak som følger av herværende leveringsbetingelser, eller som måtte være skriftlig avtalt i det enkelte tilfelle.

Med "Selger" menes i det følgende Inwido Salg AS.

2          Tilbud, aksept og produksjonsoppstart

Selgers tilbud er bindende i 90 dager fra tilbudets dato. Aksept må skje skriftlig innen nevnte frist. Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter. Alle priser er basert på tilbudsdatoens priser og reguleres i henhold til SSBs byggekostnadsindeks på leveringstidspunkt(et)(ene).

Produksjonsoppstart skjer ved utløpet av ordrebekreftelsens korreksjonsfrist.

3          Betalingsbetingelser

Netto pr. 30 dager. Selger forbeholder seg retten til på ethvert tidspunkt å kreve dette endret til kontant før levering, med mindre kunden i stedet stiller en for Selger tilfredsstillende garanti for betalingen. Dersom levering av en ordre deles opp, har Selger rett til å utstede faktura løpende for hver leveranse. Etter forfall beregnes morarente i henhold til gjeldende lov om renter ved forsinket betaling.

4          Levering/risikoens overgang

Produktprisene er eksklusiv frakt, ekspedisjons- og emballeringstillegg. Priser for frakt, ekspedisjons- og emballering gis eksplisitt. Behov for spesialtransport prises som ekstratjeneste og må oppgis ved bestilling (se prisliste og ordre/tilbudsbekreftelse dersom annet ikke er avtalt).

Levering skjer ved lossing på bakkeplan på avtalt sted i henhold til NS 8409:2008 pkt. 4.3, med mindre annet er avtalt.

5          Kontroll av varen

Kjøper plikter å kontrollere varene nøye ved mottakelse, herunder at antall, størrelse, eventuell farge og type stemmer med følgeseddel. Kjøper plikter likeledes å kontrollere synlige skader. Slike avvik og skader må, i den utstrekning kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget forholdet ved mottakelsen, både anmerkes skriftlig til sjåfør ved mottakelsen og deretter innmeldes uten ugrunnet opphold ved bruk av Selgers reklamasjonsskjema, jf. pkt. 8 nedenfor, for at disse skal være reklamasjonsberettigende. Reklamasjon over slike avvik og skader kan uansett ikke fremsettes senere enn fire dager etter mottak/risikoovergangen. Påbegynt montering av produkt i vegg anses uansett som aksept av mottatt produkt.

6          Leveringsforskyvning fra kjøper

Dersom leveringen utsettes etter ønske fra kjøper, eller som følge av andre forhold som beror på kjøper eller forhold på kjøpers side, går risikoen for varene over på kjøper på opprinnelig avtalt leveringstidspunkt, og Selger har fra samme tidspunkt rett til å sende faktura for varene.  Kjøper plikter å betale lagerleie for den perioden varene står hos Selger, eller annet sted, utover opprinnelig avtalt leveringstid. For øvrig er kjøper ansvarlig etter kjøpslovens regler om kjøpers manglende medvirkning.

7          Forsinkelse

Summen av dagmulkt (dersom dagmulkt er avtalt) og erstatningsansvar for forsinkelser skal ikke overstige 10 % av kjøpesummen for den/de forsinkede varen(e). Dette innebærer likevel ikke noen begrensning av kjøpers rett til å heve kjøpet etter kjøpslovens regler.

8              Reklamasjon og mangler

Alle reklamasjoner skal gis skriftlig ved bruk av Selgers reklamasjonsskjema. Reklamasjonen skal inneholde de opplysninger og slik dokumentasjon som er nødvendig for at Selger skal kunne ta stilling til kravet, herunder Selgers ordrenummer. Det skal herunder vedlegges bildedokumentasjon som entydig viser feilen med produktet. Reklamasjonsfristen løper fra tidspunktet hvor risikoen for varene går over på kjøper.  

Dersom den leverte varen har en mangel, plikter Selger etter eget valg å foreta retting eller å foreta omlevering til opprinnelig leveringssted. Erstatning kan kun kreves dersom Selger ikke har foretatt slik retting/omlevering innen rimelig tid. Erstatningsansvaret er uansett begrenset til kostnaden ved å levere ny vare til opprinnelig leveringssted. Selger er uansett ikke ansvarlig for kjøpers indirekte tap.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan Selger kreve betaling for utførte arbeider, herunder undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel.

Selger har intet ansvar for mangler utover hva som følger av dette punkt 8.

9          Riktig montering, bruk og vedlikehold

Det er kjøpers plikt å påse at all nødvendig informasjon om produktet blir formidlet godt nok til ordrebehandler hos Selger. Dette for å sikre at vi leverer produkter som fyller de funksjonskrav og kvaliteter bygget krever.

Produktene må være montert forskriftsmessig og i henhold til monteringsanvisning. I motsatt fall bortfaller reklamasjonsretten. Brosjyre for «monteringsanvisning» og «riktig bruk, stell og pleie» er tilgjengelig på nettsidene angitt under punkt 11 nedenfor.

Produkter som leveres i ubehandlet trevirke må overflate-behandles før disse monteres og tas i bruk.

Alle overflatebehandlede produkter må etterses årlig og vedlikeholdes etter behov. Vedlikeholdsinstruksjoner finnes i

FDV-dokumentasjon. Det kreves herunder at ytterdører vokses jevnlig, minimum 1 gang i året. Bruk f.eks. pigmentfri bilvoks uten løse- eller slipemiddel. Dette vil hindre at maling tørker ut og sprekker. Dersom produktet er montert i et belastet miljø eller værharde strøk vil vedlikeholdet måtte tilpasses dette. Terskler i tre må vedlikeholdes iht. FDV-dokumentasjonen for produktet. Lås og sylinder skal smøres jevnlig med låsspray (et par ganger om året). Ikke benytt olje eller fett. Hengsler som ikke er syrefaste må smøres jevnlig med vannfri mineralolje eller syntetisk smøreolje. Er hengsler eksponert for saltvann fra sjø er dannelse av rust ikke reklamasjonsberettigende.

Varer som etter risikoovergangen til kjøper oppbevares i påvente av montering, skal være tilstrekkelig beskyttet mot alt som kan være en potensiell kilde til å skade produktene. Ingen produkter skal under noen omstendigheter lagres utendørs. Om skader oppstår grunnet uforsvarlig oppbevaring eller bruk, bortfaller reklamasjonsretten.

10        Forbehold

Ved mangelfullt vedlikehold, feil bruk eller feil montering kan det ikke gjøres gjeldende noen form for krav mot Selger. For øvrig tar Selger følgende forbehold:

 • Kondens og ising kan forekomme både utvendig og innvendig på glass eller på lav terskel til skyvedør. Dette oppstår under gitte forhold og er ikke en mangel ved produktet.
 • Termisk brudd på glass oppstår under gitte forhold og er ikke en mangel ved produktet. For glass gjelder at når det blir oppvarmet, må hele flaten varmes likt. Glass kan sprekke som følge av ujevn oppvarming. Glass sprekker når temperaturvariasjonen i ett og samme glass overskrider 40 C. Vær oppmerksom på dette ved plassering av gjenstander inntil glass, og montering av solskjerming. For vurdering av glassfeil gjelder for øvrig retningslinjer fastsatt av Norges glassbransjeforbund.
 • Mindre avvik i farge på glass: Glass med forskjellige funksjonskrav eller med ulik tykkelse og oppbygging kan gi ulik fargetone/refleksjon. Dette er normalt ingen mangel ved produktet.
 • Glass som skal monteres fra 800 moh og høyere, må bestilles med trykkutjevning.
 • Tre er et levende materiale. Det kan ikke utelukkes at bevegelser/endringer i treet vil kunne påvirke overflaten, for eksempel mindre gulning ved kvister og småsprekker utvendig. Dette utgjør ingen mangel ved produktet. Kvistgulning er et tre-teknisk fenomen som inntreffer selv ved bruk av kvistforsegling. Kvistforseglingen vil kun bidra med å utsette prosessen.
 • Produkter med transparent overflatebehandling kan ha fargeforskjeller i treverkets struktur eller i overgangen mellom fingerskjøtte lameller. Svartsopp og blåved på produkter med transparent overflatebehandling kan forekomme i kombinasjon med høy luftfuktighet. Nevnte endringer utgjør ingen mangel ved produktet.
 • Alle farger vil av normale årsaker kunne falme noe av lys, UV-stråling og aldring. Dette utgjør ingen mangel ved produktet.
 • Produkter som er malt med mørke farger og som utsettes for sollys, vil kunne bli sterkt oppvarmet, og i større grad enn lyse produkter ha en tendens til å slå seg. Dette pga utvidelse av materialene på den sol-eksponerte oppvarmede siden. Av samme grunn kan sprekker og bobler i malingen forekomme. Nevnte forhold utgjør derfor ingen mangel ved produkter malt i mørke farger (fra farge NCS S7500 og oppover).
 • Det kan ikke reklameres over mangler ved ytterdører som monteres i fasade uten beskyttende konstruksjon. Denne kan bestå av påbygg, etter-montert entréverk, overbygning, (type balkong eller lignende) utskytende takfot og/eller takfotbeslag på minst 100 mm ut over døren.
 • Det kan ikke reklameres over mangler ved dører ved fuktskader, oppstått på våtrom eller mellom rom der det er store temperaturforskjeller.
 • 11            Selgers reklamasjonsskjema

  Reklamasjonsskjemaer for Selgers ulike varemerker finnes på følgende nettsteder:

    

  www.diplomat.no

  www.lyssand.com

  www.frekhaug.com

   

  12        Tvisteløsning

  Enhver tvist er underlagt Selgers verneting.

 

 

LASTE NED:

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk